obrazek obrazek znajdź nas na facebook-u
FAQ

+ Do kogo skierowany jest konkurs?
W konkursie mogą uczestniczyć studenci III i IV roku studiów I stopnia, III, IV lub V roku studiów magisterskich, studenci studiów II stopnia oraz studenci studiów doktoranckich, którzy w okresie od 01.01.2014 do 31.07.2014 obronią pracę dyplomową.
+ Czy temat pracy może być inny niż zaproponowany w puli tematów przez
Firmy Partnerskie?
Dopuszczamy wszystkie tematy uwzględniające specyfikę założeń tematyki konkursowej, tj. podejmujące zagadnienia m.in. zasad postępowania w obrocie gospodarczym, corporate governance, modeli biznesowych, znaczenia jakości produktów i usług czy innowacyjności technologicznej produktów, chętnie z uwzględnieniem wzorców i zasad panujących na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.
Każde zgłoszenie będzie oceniane i rozpatrywane indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności ujęcia tematu i logicznego formułowania wniosków oraz przydatności praktycznej.
+ Jak wyglądają praktyki i kiedy się odbywają?
Zasady i termin odbycia staży oraz wysokość wynagrodzenia będą ustalane indywidualnie pomiędzy Firmami Partnerskimi a Zwycięzcami Konkursu.
+ Jak zgłosić pracę do konkursu?
Aby zgłosić pracę do konkursu, należy wypełnić i wysłać online formularz zgłoszeniowy. Do zgłoszenia należy dołączyć jednostronicowy zarys koncepcyjny pracy.
+ Co oznacza zapis o współpracy z Firmą Partnerską?
Współpraca z Firmami Partnerskimi polega na możliwości odbywania konsultacji z ekspertami firmy oraz na dostępie do wyników badań i opinii sporządzanych przez firmy w ramach ich działalności. Współpraca z firmami pomóc ma w możliwie najpełniejszym i najlepszym stworzeniu pracy pokazującej umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej Autora w praktyce, wyciągania logicznych wniosków oraz budowania koncepcji rozwiązań postawionych problemów.
+ Kiedy współpraca jest zalecana, kiedy obligatoryjna?
Zapis „współpraca zalecana” oznacza jedynie ofertę skorzystania z pomocy Firmy Partnerskiej, jednak brak konsultacji nie wpływa na wartość merytoryczną i poprawność pracy. „Współpraca obligatoryjna” jest natomiast w sytuacji, kiedy zgłoszony konspekt dotyczy tematu zaproponowanego przez Partnerów i poprawne napisanie pracy wymaga dostępu do unikalnych danych i materiałów posiadanych przez firmy.
+ Jaka jest rola Firm Partnerskich w procesie powstawania prac dyplomowych?
Firmy Partnerskie służą wsparciem merytorycznym i konsultacjami osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, których konspekty zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu. e zgłoszenie będzie oceniane i rozpatrywane indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności ujęcia tematu i logicznego formułowania wniosków oraz przydatności praktycznej.
+ Na jaką pomoc ze strony Firmy Partnerskiej może liczyć uczestnik konkursu?
Firmy oferują m.in. dostęp do unikalnych danych, wyników badań, prób laboratoryjnych, stosowanych rozwiązań i technologii oraz konsultacji merytorycznych, etc.
+ Jak będzie wyglądał kontakt z Firmą Partnerską?
Po zakończeniu etapu I i ogłoszeniu wyników Organizator skontaktuje się z uczestnikami, których prace przeszły do II etapu i przekaże informacje o osobie kontaktowej – ekspercie, który będzie służył pomocą podczas pisania pracy. Wskazana osoba jest jedynym przedstawicielem firmy, z którym uczestnik pozostaje w kontakcie.
+ Czy po stronie Firmy Partnerskiej zawsze będę kontaktować się z jedną, tą samą osobą?
Wskazana osoba jest jedynym przedstawicielem firmy, z którym uczestnik pozostaje w kontakcie.
+ Czy możliwy jest udział w konkursie na pracę dyplomową przy ominięciu I etapu i włączeniu się w na poziomie II etapu i złożeniu gotowej pracy dyplomowej?
Nie. Prace zgłoszone z pominięciem I etapu nie będą uwzględniane w konkursie.
+ Czy zgłoszenie pracy o innym temacie niż na liście tematów proponowanych wymaga dodatkowej procedury?
Procedura zgłoszenia jest stała, niezależnie od tego, czy uczestnik zgłasza temat z zaproponowanej puli tematów, czy własny. W każdym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego dane kontaktowe uczestnika oraz konspekt pracy i odesłanie go do Organizatora.
Jeśli w II etapie, w trakcie pisania pracy i gromadzenia materiału zmieni się koncepcja pracy, czy mogę pisać pracę pod nowym kątem i dalej uczestniczyć w konkursie, czy zmiana pracy oznacza konieczność ponownego zgłoszenia pracy?
Wszelkie zmiany w koncepcji pracy w II etapie wymagają akceptacji Organizatora i eksperta firmy Partnerskiej, w przypadku obligatoryjnej współpracy z firmą partnerską.
+ Jeśli w II etapie, w trakcie pisania pracy i gromadzenia materiału zmieni się koncepcja pracy, czy mogę dalej uczestniczyć w konkursie, czy zmiana pracy oznacza konieczność ponownego zgłoszenia pracy?
Wszelkie zmiany w koncepcji pracy w II etapie wymagają akceptacji Organizatora i eksperta firmy Partnerskiej, w przypadku obligatoryjnej współpracy z Firmą Partnerską.
+ Jak przebiega procedura konkursowa w momencie modyfikacji tematu / zakresu merytorycznego pracy?
Uczestnik przedkłada Organizatorowi nowy konspekt pracy na formularzu zgłoszeniowym. Organizator po uzyskaniu opinii eksperta w ciągu 14 dni wydaje na piśmie decyzję o zaakceptowaniu zgłoszenia i zmiany koncepcji pracy.
+ Czy zmiana koncepcji pracy wymaga akceptacji organizatora konkursu / jury / Firm Partnerskich? W jakiej formie akceptacja powinna być wyrażona?
Zmiana koncepcji pracy wymaga akceptacji Organizatora i eksperta Firmy Partnerskiej, w przypadku obligatoryjnej współpracy z Firmą Partnerską. Decyzja o zaakceptowaniu zmiany koncepcji pracy musi być wydana na piśmie.
+ Czy możliwe będzie zgłoszenie tematu z innego zakresu tematycznego niż określony w regulaminie?
Organizator dopuszcza swobodę w kreowaniu i wyborze tematów zgłaszanych prac. Mile widziane jest jednakże to, aby Autor w swojej pracy uwzględniał rolę wartości i idei, których nośnikiem jest znak jakości „swissstandards.pl”.
+ Według jakich kryteriów oceniane i kwalifikowane do kolejnego etapu będą zgłoszenia tematów prac do konkursu?
Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę:

– oryginalność,
– poprawność merytoryczna,
– umiejętność ujęcia problemu i logicznego formułowania wniosków,
– przydatność praktyczna,
– poprawność i aktualność doboru i wykorzystania źródeł.
+ Czy Firma Partnerska może sugerować zmiany w kształcie pracy, sygnalizować zmiany, etc? Czy brak uwzględnienia tych sugestii będzie dyskwalifikujący dla pracy?
Eksperci wskazani przez firmy do pomocy przy powstawaniu prac mogą zgłaszać sugestie i pomysły modyfikacji pracy, jednak sugestie te nie mają charakteru wiążącego ani dyskwalifikującego pracę.
+ Czy jedna osoba może zgłosić dwa lub więcej tematów w ramach jednego lub kilku różnych zakresów merytorycznych?
Tak. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia więcej niż jednego konspektu pracy przez jedną osobę.
+ Czy Firma Partnerska może zrezygnować z patronowania powstającej pracy i w jakich okolicznościach?
W przypadku istotnej zmiany koncepcji pracy oraz braku chęci współpracy i korzystania z niezbędnych dla powstania pracy konsultacji możliwa jest rezygnacja firmy z patronowania powstającej pracy.
Organizator: Partnerzy konkursu:
obrazek
obrazek obrazek obrazek partner hobas obrazek obrazek obrazek