obrazek obrazek znajdź nas na facebook-u
Regulamin

Regulamin konkursu na pracę dyplomową poświęconą standardom jakości i postępowania w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem wzorców szwajcarskich.

+ §1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Polsko- Szwajcarska Izba Gospodarcza, właściciel znaku jakości swissstandards.pl. Izba (dalej „Organizator") organizuje Konkurs we współpracy z firmami szwajcarskimi działającymi w Polsce– użytkownikami znaku swissstandards.pl albo spełniającymi kryteria przyznania znaku swissstandards.pl (dalej „Firmy Partnerskie").

2. Celem Konkursu jest popularyzacja na polskim rynku szwajcarskich standardów jakości, jak w szczególności: dbałość o najwyższą jakość usług, dążenie do innowacji, troska o środowisko naturalne, solidność wobec klientów i partnerów w obrocie gospodarczym, szacunek dla prawa, lojalność wobec pracowników.

3. Ideą konkursu jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu.

4. Do Konkursu mogą być zgłaszane zarysy koncepcyjne prac, które zostaną napisane i obronione w roku akademickim 2018/2019 do 31 lipca 2019 r. Wyjątkowo przyjmowane będą gotowe prace dyplomowe obronione w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. w jednej ze szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

5. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie mogą zaproponować własny temat pracy lub skorzystać z puli tematów zaproponowanych przez Organizatora i Firmy Partnerskie, dostępnej na stronie internetowej Konkursu ( www.odteoriidopraktyki.pl)

6. Tematy podzielone są na bloki tematyczne (dziedziny), którym patronują odpowiednie Firmy Partnerskie lub – w tematach ogólnych – Izba. W rezultacie, w II etapie, konkursu mogą zostać wyłonieni laureaci każdej z dziedzin.

7. Do Konkursu przyjmowane są prace pisane w ramach prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich (dalej „Prace Dyplomowe") poświęcone zasadom postępowania w obrocie gospodarczym, kwestiom jakości lub innowacyjności usług i rozwiązań biznesowych, procesów lub modelów biznesowych. Szczególnie promowane będą prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.


8. Zgłoszeń prac dyplomowych mogą dokonywać wyłącznie ich autorzy. Przystępujący do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Dyplomowej i przysługują mu w tym zakresie pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.

+ §2. Konkurs

1. Konkurs przebiega dwuetapowo.

Zgłoszenia Prac Dyplomowych w ramach I etapu Konkursu przyjmowane będą od 30.04.2018 do 30.11.2018 r.

Aby zgłosić pracę do Konkursu należy wysłać formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Konkursu), zawierający:

- temat pracy wybrany z puli tematów lub własną propozycję tematu pracy
- jednostronicowy zarys koncepcyjny pracy 2. Decyzje o zakwalifikowaniu do II etapu organizator ogłosi w korespondencji do zgłaszających lub/ i na stronie internetowej projektu lub/i na stronie w portalu Facebook do dnia 15.12.2018 r.

2. Decyzje o zakwalifikowaniu do II etapu organizator ogłosi w korespondencji do zgłaszających lub/ i na stronie internetowej projektu lub/i na stronie w portalu Facebook do dnia 15.12.2018 r.

3. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu przesyłają gotową Pracę Dyplomową w terminie do dnia 31.08.2019 r. (data nadania), na adres:

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

Wymagane jest:
– pismo przewodnie podpisane przez zgłaszającego autora,

– załączenie jednego egzemplarza pracy wraz z jej wersją elektroniczną,

– załączenie jednostronicowego streszczenia pracy określającego cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski.

Fakultatywnie:

- recenzja


4. Prace powinny powstawać we współpracy z Firmami Partnerskimi Konkursu. Szczegółowe ustalenia dotyczące współpracy merytorycznej powinny być ustalane bezpośrednio z Firmą Partnerską.

5. Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę:
– oryginalność,
– poprawność merytoryczna,
– umiejętność ujęcia problemu i logicznego formułowania wniosków,
– przydatność praktyczna,
– poprawność i aktualność doboru i wykorzystania źródeł.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 31.10.2019 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 dni po rozstrzygnięciu Konkursu.

7. Autorzy otrzymają pisemne zawiadomienie o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród.

8. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

+ §3. Jury

1. Organizator powoła Jury do oceny zgłoszonych do Konkursu Prac Dyplomowych. Dla każdej dziedziny (bloku tematycznego) zostanie powołane osobne Jury, którego przewodniczącym będzie przedstawiciel Izby. W każdej z dziedzin może zostać wyłoniony laureat Konkursu. W składzie Jury zasiadać będą przedstawiciele Firm Partnerskich. Jury może skorzystać z opinii niezależnego eksperta.


2. Decyzje Jury będą podejmowane zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego Jury.

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie mogą być do niej zgłaszane odwołania lub reklamacje.


+ §4. Uczestnicy

1. Każdy uczestnik Konkursu poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych.


2. Organizator zobowiązuje się do korzystania z Pracy Dyplomowej jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

4. Prace Dyplomowe mogą zostać wykorzystane lub opublikowane w całości lub w części jedynie po uzyskaniu zezwolenia autora i zawarciu stosownej umowy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.).

5. Uczestnik Konkursu w momencie składania Pracy Dyplomowej nie może być zatrudniony w Firmie Partnerskiej lub u Organizatora.

+ §5. Nagrody

1. Laureaci Konkursu w danej dziedzinie tematycznej otrzymają nagrody:

- płatny staż w Firmie Partnerskiej patronującej danej dziedzinie,

albo

- cenną nagrodę rzeczową od Firmy Partnerskiej patronującej danej dziedzinie. W przypadku nagrody rzeczowej laureat otrzymuje także nagrodę pieniężną stanowiącą 11,1% nagrody rzeczowej, która przeznaczona jest na podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego przez Firmę Partnerską.

albo

- nagrodę finansową od Firmy Partnerskiej patronującej danej dziedzinie. Nagroda finansowa powiększona jest o 11,1% wartości z przeznaczeniem na podatek odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego przez Firmę Partnerską.

2. Organizator oświadcza, iż od wygranych nagród rzeczowych w Konkursie zostanie pobrany i przekazany do właściwego organu podatkowego 10% podatek - zgodnie z przepisami art.30 ust.1 pkt 2 i art.41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r., poz.361 ze zm.).

3. Laureat konkursu, który otrzyma nagrodę rzeczową, wyraża zgodę na potrącenie należnego podatku, o którym mowa w przepisie powyżej z przyznaną nagrodą pieniężną.

4. Zasady odbycia staży, wysokość wynagrodzenia oraz termin odbycia staży zostaną ustalone pomiędzy zwycięzcą Konkursu a daną Firmą Partnerską.

5. Warunkiem wydania nagród, o których mowa w pkt 1. jest zgłoszenie się przez osoby nagrodzone w ramach Konkursu w terminie i w miejscu wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w §2 pkt 7.

6. W wypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z przyczyn od siebie niezależnych skontaktować się z uczestnikiem, który uzyskał prawo do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który figuruje na liście wyników sporządzonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Organizator informuje, iż podejmie trzy próby skontaktowania się z uczestnikiem drogą mailową oraz za pośrednictwem podanego przez uczestnika numeru telefonu komórkowego.

7. Partnerzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody żadnej ze zgłoszonych prac.

+ §6. Postanowienia końcowe

1.Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie Konkursu, na stronie konkursu w portalu Facebook i na stronie Organizatora.


2. Po zakończeniu Konkursu lista zwycięskich Prac Dyplomowych (imię, nazwisko, tytuł Pracy Dyplomowej, nazwa uczelni wyższej oraz rodzaj nagrody przyznanej przez Jury Konkursu) może zostać podana podczas konferencji prasowej, wysłana w celu ogłoszenia wyników do mediów, zamieszczona na stronie Organizatora oraz na stronie internetowej i społecznościowej Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość utrwalenia, wykorzystania i powielenia zdjęć i nagrań video wykonanych podczas realizacji Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia, wyłącznie w celach promocji Konkursu w mediach elektronicznych (na stronach internetowych należących do Organizatora, na portalach internetowych Facebook i Youtube), w materiałach promocyjnych Organizatora.

4. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

obrazek
Organizator: Partnerzy konkursu:
obrazek
obrazek obrazek obrazek partner hobas obrazek obrazek obrazek