zgłoś pracę
pula tematow
Pula tematów
Cenimy kreatywność, otwartość i świeżość spojrzenia.

Czekamy na zgłoszenia prac dyplomowych pisanych w ramach prac:
- licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
- podejmujących tematykę reprezentowaną przez Partnerów Konkursu.

Mile widziane będą prace uwzględniające dodatkowo, m.in. kwestie zasad postępowania w obrocie gospodarczym,
corporate governance, modeli biznesowych, znaczenia jakości i innowacyjności oraz wzorców i zasad właściwych
dla rynku szwajcarskiego lub działających w Polsce firm szwajcarskich.

Zachęcamy do zapoznania się z umieszczoną poniżej pulą tematów zaproponowaną przez Firmy Partnerskie Konkursu
oraz do skorzystania z możliwości współpracy merytorycznej podczas pisania pracy dyplomowej (szczegóły poniżej).

Fracht FWO Polska

Nagroda: płatny staż.
Konsultacja z firmą zalecana.

Transport i logistyka

 • Rynek usług spedycyjno-transportowych w Polsce i Europie / podaż i popyt usług spedycyjnych.
 • Analiza perspektyw rozwoju przewozów ładunków ponadnormatywnych/organizacja transportu ponadgabarytowego (Polska, Unia Europejska).
 • Ubezpieczenia w transporcie.
 • Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój oraz funkcjonowanie firm spedycyjnych.
 • Postęp techniczny i rozwój nowoczesnych środków transportu jako czynnik wpływający na rozwój wymiany międzynarodowej.
 • Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych – rola procedur, przepisów i dokumentów w przewozach materiałów niebezpiecznych.
 • Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych – rola i wpływ rozwoju technologicznego, rozwój środków przewozu.
 • Organizacja transportu intermodalnego.
 • Transport lądowy w obsłudze ładunków skonteneryzowanych, bezpieczeństwo transportu kontenerów w transporcie lądowym i wodnym.
 • Rynek przewozów lotniczych cargo w Europie. Analiza tras przewozów.
 • Analiza procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranej firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej.
 • Analiza obsługi logistycznej wybranego przedsiębiorstwa.
 • Obsługa logistyczna handlu elektronicznego.
 • Koncepcja systemu informatycznego wspierającego dyspozytora w firmie transportowej.
 • Logistyka w produkcji - wykorzystanie metod i technik, ocena, racjonalizacja, projektowanie.
 • Logistyka dystrybucji – wykorzystanie metod planowania i obsługi sprzedaży.
 • Magazynowanie – lokalizacja, funkcjonowanie, technologie magazynowe i ich efektywność.
 • Funkcjonowanie obsługi logistycznej globalnych sieci handlowych.
 • Międzynarodowe uwarunkowania prawne transportu ładunków ponadnormatywnych. Systemy Just in time, Kanban, MRP, ERP, DRP – funkcjonowanie, korzyści, uwarunkowania.
 • lub dowolnie sformułowany temat obejmujący transport i logistykę.

Franke

Nagroda: nagroda rzeczowa (specjalistyczne oprogramowanie)
Konsultacja z firmą zalecana.

Architektura wnętrz

 • dowolnie sformułowany temat z zakresu architektury wnętrz domowych

Geberit

Nagroda: 5.000 zł
Konsultacja z firmą obowiązkowa.

Inżynieria sanitarna

 • Porównanie metod obliczeń systemów podciśnieniowego odwadniania dachów metoda psi oraz metoda uproszczona wg wytycznych VDI) na przykładzie systemu Geberit Pluvia.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna różnych wariantów prowadzenia instalacji systemu podciśnieniowego odwadniania dachu płaskiego hali.
 • Analiza badawczo-porównawcza systemu podciśnieniowego odwadniania dachu w funkcji różnych współczynników retencji.
 • Analiza techniczno-ekonomiczno-eksploatacyjna systemów higieny w instalacjach wody pitnej w budynkach użyteczności publicznej
 • Współczesne trendy technicznej zabudowy łazienek.
 • Błędy projektowo-wykonawcze w wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych na przykładzie wieży hydraulicznej Geberit.
 • Trendy projektowania odprowadzania wody w natryskach i rozwiązania dla nienormatywnych wysokości zasyfonowania.
 • Analiza ekonomiczno-porównawcza rozwiązań pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach wysokich i wysokościowych w systemie trójnikowym i systemie Geberit Sovent.

Hilti

Nagroda: Płatny staż o wartości 4000 brutto miesięcznie (1-6 miesięcy)
Konsultacja z firmą obowiązkowa.

Budownictwo

 • Zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa budowlanego poprzez wykorzystanie innowacyjnego oprogramowania (case study wybranego przedsiębiorstwa)
 • Wykorzystanie cyfrowych rozwiązań w zarządzaniu firmą budowlaną (case study)
 • Analiza rynku usług technicznych i profesjonalnych na rynku budowlanym - badanie potrzeb rynkowych i popytu firm z branży budowlanej w Polsce
 • Analiza potrzeb rynku projektantów budowalnych pod względem wykorzystania nowoczesnego oprogramowania

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Nagroda: Płatny staż.
Konsultacja z Organizatorem wymagana.

swissstandards.pl

 • Lojalność wobec pracownika jako element motywujący.
 • Wartość zaufania w obrocie gospodarczym.
 • Implementacja i egzekwowanie good corporate governance.
 • Zasada zaufania do organów władzy i administracji w aspekcie ekonomicznym.
 • Wartość zaufania do obywatela w postępowaniu administracyjnym.
 • Egzekwowanie good corporate governance w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Znaczenie marki i kraju pochodzenia technologii w percepcji klienta jako element procesu decyzyjnego i decyzji zakupowych na przykładzie szwajcarskich marek.
 • Dobre praktyki w procesie obsługi klienta jako element budowania lojalności na przykładach różnych branż.
 • Promocja zrównoważonego rozwoju w marketingu szwajcarskich firm jako element wpływający na decyzje zakupowe klientów w Polsce.
 • Definicja jakości w reklamie na przykładzie szwajcarskich producentów materiałów budowlanych.
 • lub dowolnie sformułowany temat promujący szwajcarskie standardy.

SIKA

Nagroda: płatny staż / nagroda rzeczowa
Konsultacja z firmą obowiązkowa.

Budownictwo

 • Analiza techniczno-ekonomiczna, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości pokryć dachowych / rozwiązań posadzek na tarasach i balkonach / wzmocnień strukturalnych / lub innych rozwiązań technologicznych Sika.
 • Trwałość napraw materiałami Sika na podstawie wybranych obiektów w Polsce.
 • Wpływ wielkości próbki na wynik badania mrozoodporności zapraw naprawczych na przykładzie zapraw Sika.
 • Zaprawy do wykonywania podlewek Sika, analiza maksymalnych grubości warstwy i rozmiarów podlewki.
 • Nowoczesne narzędzia do przygotowywania i zarządzania materiałami informacyjnymi/technicznymi.
 • Historyczne ślady stosowania rozwiązań Sika na terenie Polski przed 1989 rokiem.
 • Niestandardowe/nowatorskie wykorzystanie materiałów i systemów Sika.
 • Inwentaryzacja i ocena obiektów budowlanych, gdzie zastosowano materiały i rozwiązania rozwiązań Sika po 10+ latach użytkowania.
 • Mile widziane prace opisujące realizacje wykonane w oparciu o technologie Sika, zawierające badanie działania wybranych produktów/elementów systemów, nowe możliwości wykorzystania lub usprawnienia istniejących rozwiązań, nowe zastosowania, etc.

Marketing

 • Sika jako szwajcarska marka premium - cena vs. jakość na rynku sieci handlowych DIY w Polsce.
 • Strategia budowania świadomości marki Sika wśród studentów zainteresowanych branżą budowlaną.
 • Badanie świadomości szwajcarskiej marki Sika wśród klientów sieci handlowych DIY w Polsce.
 • Perspektywy szybkiego rozwoju modelowania BIM w Polsce, możliwości wdrożenia i stosowania.

Zehnder

Nagroda: Płatny staż.
Konsultacja z firmą obowiązkowa. Możliwość odbycia krótkich praktyk już w trakcie pisania pracy.

Promienniki

 • Analiza techniczno – ekonomiczna systemu ogrzewania opartego na promiennikach wodnych i gazowych w obiektach przemysłowych
 • Wpływ zastosowanego systemu grzewczo – chłodzącego na uzyskanie wysokiej klasy energetycznej budynku na podstawie analizy energetyczno – ekonomicznej obiektu biurowego.
 • Analiza energetyczno – ekonomiczna ogrzewania obiektów wielkokubaturowych przy zastosowaniu promienników wodnych oraz przemysłowego ogrzewania podłogowego.

Grzejniki

 • Grzejniki kanałowe w chłodzeniu obiektów biurowych.
 • Projekt instalacji c.o z wykorzystaniem grzejników Charleston.
 • Analiza porównawcza udziału promieniowania w zależności od konstrukcji grzejnika – na przykładzie grzejnika Zehnder Charleston oraz grzejnika płytowego.
 • Analiza ekonomiczna kosztów eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym po dokonaniu wymiany grzejników płytowych na grzejniki Charleston.

Wentylacja

 • Projekt wentylacji mechanicznej z gruntowym wymiennikiem ciepła
 • Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla domu jednorodzinnego w standardzie NF15/NF40.
 • Analiza kosztów eksploatacji systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym w całorocznym cyklu działania.